Dzisiaj jest: 26.10.2020, imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy

Regulamin


I. Podstawowe definicje

 
 1. Aktualności Sanok - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenach internetowych "aktualnosci.sanok.pl" będący platformą ogłoszeniowa umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z Aktualności  Sanok.
 3. Ogłoszenie – strona/przestrzeń serwerowa Aktualności  Sanok, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
 4. Konto Użytkownika – część Aktualności  Sanok dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, oraz wcześniejszej rejestracji, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Aktualności  Sanok.
 5. Administrator – Cashcrown sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku ul. Rzemieślnicza 17/17, 38-500 Sanok.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

II. Postanowienia ogólne

 
 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych na stronach Aktualności  Sanok, polegających w szczególności na zamieszczaniu przez Użytkowników ogłoszeń.
 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wraz z załącznikami. Nowy regulamin lub cennik zostanie opublikowany na stronie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie lub poinformowania Użytkownika i obejmować będzie wszelkie nowe ogłoszenia dodane po powyższym terminie.
 4. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę Regulaminu, Użytkownik może rozwiązać dotychczasową umowę wysyłając stosowne oświadczenie na adres bok@aktualnosci.sanok.pl  Rozwiązanie umowy nastąpi wraz z dniem zakończenia ostatniego zamieszczonego przez Użytkownika Ogłoszenia.

III. Ogólne warunki korzystania

 
 1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Aktualności  Sanok jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Utworzenie konta lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie Aktualności  Sanok może aktywować swoje ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji lub usunięcia. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na odpowiedniej stronie serwisu Aktualności  Sanok.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 5. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu towarów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 6. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 7. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 8. Formularz kontaktowy który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail lub kontakt telefoniczny jeśli taki został przypisany do Ogłoszenia.
 9. Podane przez Użytkownika dane kontaktowe oraz formularz kontaktowy znajdujący się  obok ogłoszenia mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z powyższych danych w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja jest zabronione.
 10. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie internetowej.
 11. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.

IV. Zamieszczanie ogłoszeń

 
 1. Zamieszczanie ogłoszeń na Sanok Aktualności jest bezpłatne.
 2. Użytkownik w treści Ogłoszenia zobowiązany jest przedstawiać rzeczywisty stan faktyczny i prawny sprzedawanej rzeczy.
 3. Zarówno treść jak i zdjęcia zamieszczone w Ogłoszeniu nie mogą być sprzeczne z prawem, etyką i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami.
 4. Dodane przez Użytkownika ogłoszenia stają się widoczne dla użytkowników internetu po dokonaniu opłaty za zamieszczenie ogłoszenia.
 5. Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego przedmiotu lub zestawu.
 6. Użytkownik może oddać maksymalnie do 10 plików nie przekraczających 3.15 MB do jednego ogłoszenia.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego oznaczenia kategorii w której Ogłoszenie powinno zostać zamieszczone. W razie błędnego oznaczenia kategorii Administrator ma prawo do jej zmiany o czym poinformuje Użytkownika.
 8. Ogłoszenie wyświetlane jest przez okres od 14 do 90 dni.
 9. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia narusza postanowienia niniejszego regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji takiego Ogłoszenia o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika który powyższe Ogłoszenie zamieścił.
 10. Zamieszczenie ogłoszenia odbywa się przez wypełnienie przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
 11. Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń adresem email użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń.
 13. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:
  1. Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi,
  2. Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron internetowych i serwisów internetowych, z wyłączeniem adresu i nazwy strony internetowej Użytkownika, o ile pozwala na to formularz do dodawania ogłoszeń,
  3. Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego lub adres stron internetowych w tytule ogłoszenia,
  4. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

V. Promowanie ogłoszeń i reklama

 
 1. Użytkownik dokonuje płatności promocji ogłoszenia z góry.
 2. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu ogłoszenia, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Opłata za zamieszczenie ogłoszenia odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer.
 4. Płatności SMS obsługiwane są przez firmę DotPay.pl. Regulamin usług SMS znajduje się pod adresem www.DotPay.pl.
 5. Usługi SMS dostępne są w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play (Sami Swoi, Hayah, Tak Tak, Simplus, Orange Go, POP i inne).
 6. Po zakończeniu okresu promowania, ogłoszenia promowane są wyświetlane na zasadach takich jak ogłoszenia nie promowane.
 7. W przypadku usunięcia Konta użytkownika i/lub ogłoszenia z Serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w § 6 ust. 10 niniejszego Regulaminu, uiszczona kwota za zamieszczenie ogłoszenia niestandardowego (płatnego) nie ulega zwrotowi.
 8. Serwis udostępnia miejsce na płatną reklamę innych podmiotów m.in. w formie linków tekstowych i banerów graficznych do zewnętrznych serwisów internetowych. Płatności dokonywane są zgodnie z Cennikiem znajdującym się w zakładce „Reklama”
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych albo reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Serwisu, ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot. Serwis nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach reklamodawców. Podmiotem odpowiedzialnym za relacje Użytkownika związane z nim jest każdorazowo podmiot wskazany na stronach danego zewnętrznego serwisu internetowego, a wszelkie roszczenia Użytkownik może kierować wyłącznie wobec niego.

VI. Zasady odpowiedzialności

 
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane w ogłoszeniach treści i zdjęcia i pliki.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Aktualności Sanok.
 3. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Aktualności Sanok w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 6. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  1. łamią niniejszy Regulamin,
  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania możliwości korzystania z Aktualności Sanok Użytkownikowi w przypadku naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu. O czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia, edycji lub zablokowania ogłoszenia w ramach Aktualności Sanok Użytkownikowi jeśli jest ono niezgodne z Regulaminem. O powyższych działaniach Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Aktualności Sanok.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej.

VII. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 
 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres bok@aktualnosci.sanok.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Administratora.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji oraz w miarę możliwości numer ogłoszenia którego powyższa reklamacja dotyczy.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Decyzja w sprawie reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi za pośrednictwem podanego w formularzu kontaktowym lub elektronicznie na adres email.
 5. Pomimo, iż świadczenie usług przez Aktualności Sanok ma charakter bezterminowy, każdy użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z serwisu lub przesłać oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług serwisu na adres poczty e-mail bok@aktualnosci.sanok.pl
 6. Jeżeli Użytkownik dodający ogłoszenie jest konsumentem w rozumieniu art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny cywilnego (Dz.U.2017.0.4597) ma on prawdo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 7. W przypadku skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z uprawnienia do odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą. W takim przypadku Administrator zobowiązany jest zwrócić wszelkie dokonane płatności. Jeżeli jednak Użytkownik wystawił ogłoszenie przed upływem powyższego terminu do odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany do zapłaty kwoty stosunkowej w związku z wykonaną usługą.
 8. Po wykonaniu usługi przez Administratora w całości prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 9. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu Aktualności Sanok będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.